Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:
Adresu pre zasielanie tovaru získate pri reklamácií na e-mailovej adrese prevádzkovateľa info@europarfum.sk, nakoľko vo veľa prípadoch využívame zvozový / výmenný system od nášho kuriéra.
 
Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkov. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledovných možností:

Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@europarfum.sk
Poštou (bez dobierky) na adresu prevádzkovateľa
 
Povinnosti predávajúceho
 O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na e-mailovú adresu info@europarfum.sk.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

Reklamačný protokol: na stiahnutie
 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
V prípade oprávnenej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. Ak si kupujúci zvolí napr. drahšiu kuriérsku službu oproti bežnej pošte alebo inej najlacnejšej variante, vracia predajca len sumu zodpovedajúcu cene najlacnejšie dopravy, ktorú mal v čase odosielania kupujúci na výber naprieč všetkými dopravnými spoločnosťami. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov ktoré vznikli na jeho strane. Požadovanú čiastku hradí predávajúci na bankový účet, ktorý si kupujúci zvolí pri reklamácií.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:
poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
neodborným zachádzaním,
tovar bol poškodený živlami,
tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.